การกำหนดขอบเขตการวิจัย

แนวคิด  หลักการหรือทฤษฎี

 

         ขอบเขตการวิจัย  (Delimitation) หมายถึง การจำกัดหรือกำหนดขอบเขตให้แก่การวิจัย  ไม่ควรนำไปปนกับข้อจำกัดของการวิจัย (Limitation) ซึ่งมักจะกล่าวถึงในตอนท้ายผลการกำหนดขอบเขต การวิจัยนั้น  อาจกำหนดได้หลายอย่าง  เช่น

               1.   ขอบเขตที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่ศึกษา

               2.   ขอบเขตที่เกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง

               3.   ขอบเขตที่เกี่ยวกับเวลา

               4.   ขอบเขตที่เกี่ยวกับวิธีการรวบรวมข้อมูล

               5.   ขอบเขตที่เกี่ยวกับตัวแปรที่ต้องศึกษา

         การเขียนขอบเขตของการวิจัย จะต้องระบุให้ชัดเจน  และถ้าเป็นไปได้ควรให้เหตุผลไว้ด้วยว่า  ทำไมจึงกำหนดขอบเขตไว้เช่นนั้น

 

ตัวอย่าง

 

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนชุดมินิคร์อสกับเรียนโดยการสอนตามคู่มือครูของ สสวท.

ขอบเขตของการวิจัย

                  1. ประชากร เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อ. เมือง อุบลราชธานี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 500 คน

                  2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง อุบลราชธานี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 60 คน

                 3. ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ได้แก่

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอน 2 แบบ คือ

3.1.1 การสอนโดยใช้ชุดการสอนมินิคร์อส

3.1.2 การสอนตามคู่มือครูของ สสวท.

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์

3.2.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

               4. ระยะเวลาในการทดลอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2543 ใช้เวลา 13 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที

               5. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง การทดลองครั้งนี้ใช้เนื้อหาวิชา ว.101 เรื่องบรรยากาศรอบตัวเรา

ชื่อโครงการวิจัย : การศึกษาผลการทดลองใช้สื่อเอกสาร “แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตพิสัย”

ขอบเขตของการวิจัย

                  1. ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชุมพล อ.องครักษ์ นครนายก ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 80 คน

                  2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านชุมพล อ.องครักษ์ นครนายก ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 40 คน

                 3. ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ได้แก่

3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่

3.1.1 การสอนโดยใช้สื่อเอกสารเอกสาร “แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตพิสัย”

3.1.2 การสอนตามปกติ

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่

3.2.1 พฤติกรรมของนักเรียน

3.2.2 ความคิดเห็นของครูผู้ใช้สื่อ

 ชื่อโครงการวิจัย : การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่ใช้  ร ล ว  ควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

         ขอบเขตของการวิจัย  :  การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตดังนี้

               1.   คำที่ใช้อักษร  ร  ล  ว  ควบกล้ำที่ใช้ในการสอนและการฝึกนั้น  นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว  และเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

               2.   หน่วยเสียงควบกล้ำที่ใช้มีอยู่  15  หน่วยเสียง  คือ  กร  กล  กว  ขก  ขล  ขว  คร  คล  คว  ตร  ปร  ปล  ผล  พร  และ  พล

               3.   การวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะนักเรียนที่กำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ห้อง  ก  ปีการศึกษา  2544  ของโรงเรียนบ้านหนองฮี  สปจ.  ขอนแก่น เท่านั้น

subscribe

กิจกรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: