ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) ในความหมายกว้างหมายถึงการเสาะแสวงหาความรู้โดยใชัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การออกแบบการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง หรือการวิจัยแบบผสมผสาน
 การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา (Action Research in Education )หมายถึงการค้นคว้าหาคำตอบที่เชื่อมโยงทฤษฎีทางการศึกษา สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยการคิดสะท้อน (ReflectiveThinking) การสอนของครู มีลักษณะสำคัญคือ เป็นปรับปรุงการปฏิบัติงานการศึกษา เป็นการเพิ่มพลังความสามารถของครู และเป็นความก้าวหน้าในวิชาชีพทางการศึกษา

การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) หมายถึงการสืบสอบเชิงธรรมชาติ ( Natural Inquiry) จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน การเรียนรู้ หรือ พฤติกรรมผู้เรียนโดยที่ครูเป็นผู้วิจัยในสิ่งที่ครูปฏิบัติอยู่ มีผู้เรียน ผู้บริหารหรือ ครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการวิจัยด้วย

Patricia Cross ( อ้างถึงใน Bruce Kochis, nd. http://www.evergreen.edu ) ผู้ซึ่งบุกเบิกการวิจัยในชั้นเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เน้นย้ำว่า “การวิจัยในชั้นเรียน แตกต่างจากการวิจัยทางการศึกษาแบบดั้งเดิม ในเรื่องจุดมุ่งหมายของการวิจัย และการออกแบบการวิจัย” โดยที่การวิจัยแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่นำไปสู่การสรุปในภาพกว้าง เนื่องจากตัวแปรบางตัวได้ถูกสกัดออกไป ผลการวิจัยจึงไม่สามารถนำไป
ปฏิบัติจริงในชั้นเรียนได้การวิจัยในชั้นเรียนจึงเป็นการสืบสอบเชิงธรรมชาติที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ที่ละเอียดถี่ถ้วนขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระของวิชา การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน มีจุดเน้นที่หลากหลายเชื่อมโยงกัน และเป็นรูปธรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: