คำชี้แจง

สำหรับผู้เข้าฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนวิจัยหน้าเดียว

1. วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

          1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการทำวิจัยในชั้นเรียน (วิจัยหน้าเดียว)

          2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนวิจัยในชั้นเรียน (วิจัยหน้าเดียว)

 

2. หัวข้อการฝึกอบรม

          บทนำ

                    ครูกับการวิจัย ทำไมครูต้องทำวิจัย

                    ความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน

                    ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน

                    ลักษณะสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน

                    การดำเนินการวิจัย

          ตอนที่ 1

                   การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการเรียนการสอน

                   การวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ

                   การกำหนดหัวข้อการวิจัยชั้นเรียน

                   ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

          ตอนที่ 2

                   การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย

                   การเขียนสมมติฐานการวิจัย

                   การกำหนดขอบเขตการวิจัย

                   การเขียนนิยามศัพท์

                   การเขียนตัวแปรการวิจัย

          ตอนที่ 3

                   ลักษณะและปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง

                   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

                   นวัตกรรมการเรียนการสอน

          ตอนที่ 4

                   การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

          ตอนที่ 5

                   สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

                   ประโยชน์ของงานวิจัย

 

          ตอนที่ 6

                   เค้าโครงการเขียนวิจัยหน้าเดียว

 

3. กำหนดเวลาในการศึกษาเนื้อหา

          ในการฝึกอบรมนี้ ได้กำหนดช่วงเวลาในการศึกษาเนื้อหาไว้ 2 สัปดาห์ (วันที่)

 

4. กิจกรรมในการฝึกอบรม

          ในการฝึกอบรมนี้ นอกจากผู้เข้าอบรมจะต้องศึกษาเนื้อหาสาระจากสื่อเอกสารประกอบการฝึกอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดความรู้หลังเรียน ในสัปดาห์ที่ 4 (วันที่ )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: