นวัตกรรมการเรียนการสอน

แนวคิด  หลักการหรือทฤษฎี

 

         นวัตกรรมการเรียนการสอน คือ สิ่งที่นำเข้ามาในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาจมีผู้คิดค้นไว้ก่อนแล้วหรือคิดขึ้นใหม่  มักจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการ เช่น รูปแบบ การสอน หรือสื่อการเรียนการสอน

         กระบวนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนแบ่งได้เป็น  3  ขั้นตอน  กล่าวคือ 

               1. การสร้าง หลังจากได้ศึกษาสภาพปัญหา หลักการและเหตุผลของการสร้าง จึงดำเนินการตามขั้นตอน  เช่น  เขียนวัตถุประสงค์  วางโครงสร้าง  เขียนขั้นตอนการใช้แบบทดสอบความเหมาะสม  ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงแก้ไขปรับปรุง

               2. การนำนวัตกรรมไปใช้ จัดทำคู่มือเตรียมบุคลากร และดำเนินการใช้ในสถานการณ์จริง

               3. การประเมินผล ระบุสิ่งที่ต้องการวัดให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล

 

ตัวอย่าง

 

         หัวข้อการวิจัย  :  การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่ใช้อักษร  ร  ล  ว  ควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

         นวัตกรรมที่นำมาใช้

               1. ชุดฝึกทักษะการอ่าน จำนวน  15  ชุด

               2. ข้อทดสอบวัดก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 1 ฉบับ

 

subscribe

กิจกรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: