ประโยชน์ของงานวิจัย

แนวคิด  หลักการหรือทฤษฎี

           การทำวิจัยทุกเรื่อง ผู้ทำวิจัยจะต้องทราบว่าเมื่อทำเสร็จแล้วผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร ประโยชน์ของการวิจัยมีได้หลายลักษณะ เช่น การนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ ใช้ในการแก้ปัญหา หรือทำวิจัยต่อไป เป็นต้น

            ประโยชน์จึงเป็นการอธิบายถึงประโยชน์ของงานวิจัยนี้ โดยอาศัยความสำคัญของเรื่อง ควรพยายามให้เห็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ประชากร ฯลฯ

           การเขียนประโยชน์ของงานวิจัยควรเขียนเป็นข้อ ๆ เพื่อระบุถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จะต้องเขียนด้วยภาษาที่อ่านง่ายและพยายามโน้มน้าวให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ของงานวิจัยให้มากที่สุด

 แนวทางการเขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้

  – เขียนประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงมากที่สุด ไปหาประโยชน์น้อยที่สุดจากการวิจัย

 – ไม่ขยายความเกินความเป็นจริง ต้องอยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ศึกษาเท่านั้น

 – ควรเขียนให้ครอบคลุมทั้งผลในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผลทางตรงและทางอ้อม

 – ควรระบุในรายละเอียดว่าผลดังกล่าวจะตกกับใครเป็นสำคัญ

 – ไม่ควรเขียนในลักษณะที่ล้อจากวัตถประสงค์

               ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์  คือ “1. เพื่อศึกษา…..” ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็ไม่ควรเขียนล้อเลียนในลักษณะ “1. เพื่อทราบ…” เพราะการศึกษาเรื่องใดก็ย่อมจะทราบเรื่องนั้นอยู่แล้ว ควรเขียนในทำนองว่า เมื่อทราบผลแล้วจะนำผลไปใช้ประโยชน์อะไร

 

ตัวอย่าง

 

         หัวข้อการวิจัย  :  การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่ใช้อักษร  ร  ล  ว  ควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

         ประโยชน์ที่ได้รับ

               1.   นักเรียนสามารถอ่านคำที่ใช้อักษร  ร  ล  ว  ควบกล้ำได้ถูกต้องชัดเจน  จากแบบฝึกทักษะการอ่านที่สร้างขึ้น

               2.   นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

               3.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย

               4.   ครูผู้สอนทราบปัญหาการอ่านคำที่มีอักษร  ร  ล  ว  ควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

               5.   สามารถนำแบบฝึกทักษะการอ่านไปประยุกต์ใช้ได้

 

หัวข้อการวิจัย : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาตลาดน้ำตลิ่งชัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

               1. ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

               2. เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

               3. เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อไป

โครงการวิจัยเรื่อง : ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

 ประโยชน์ที่ได้รับ
          1.  ผลการวิจัยนี้ทำให้ทราบพฤติกรรมมนุษย์สัมพันธ์ของตนตามความคิดเห็นของครู ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้บริหารเกิดความกระตือรือร้นที่จะเข้าใจปัญหาและความต้องการของครู ซึ่งจะเป็นแนวทางไปสู่การสร้างบรรยากาศการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษา
          2.  เป็นแนวทางในการจัดฝึกอบรมผู้บริหารโรงเรียนในเรื่องมนุษย์สัมพันธ์

โครงการวิจัยเรื่อง :  ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดจังหวัดสงขลา

ประโยชน์ที่ได้รับ
          1. เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและครูในการจัดกิจกรรมและส่งเสริมการดำเนินงานนิเทศในโรงเรียนประถมศึกษา  ในจังหวัดสงขลา 
          2.  เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาในการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา 
          3. ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปฏิบัติงานด้านการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดสงขลา

subscribe

กิจกรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: