สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

แนวคิด  หลักการหรือทฤษฎี

 

         1.   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติภาคพรรณนาและสถิติภาคอนุมาน เลือกใช้สถิติใด เมื่อไร ขึ้นอยู่กับการบรรยายสรุปข้อมูลที่ได้มา จำนวน ตัวแปร ตัวแปรนั้น ๆ ให้ใช้ประเภทใด และแหล่งข้อมูล มาจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง เช่น ค่าร้อยละ  (percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้  Z-test  หรือ  t-test

         2.   การวิเคราะห์ข้อมูลขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ  2  ประการ  คือ  ลักษณะข้อมูลที่นำมาและวัตถุประสงค์  ที่ผู้วิเคราะห์ต้องการ

 

subscribe

กิจกรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: