เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แนวคิด  หลักการหรือทฤษฎี

 

         หัวใจของการวิจัยอยู่ที่ข้อมูล  ข้อมูลต้องเชื่อถือได้  ถูกต้อง  ทันเวลา  ข้อมูลดีต้องได้จากเครื่องมือที่ดี ที่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ต้องการ และสามารถตอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้

         เครื่องมือในการเก็บข้อมูลมีหลายอย่างจะใช้วิธีไหน  เมื่อไร  อย่างไร  ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการวิจัย  ลักษณะข้อมูล  และปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ  เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  เช่น  แบบทดสอบ  แบบสอบถาม  แบบสำรวจ  การสัมภาษณ์ การสังเกต  ข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้แก่  เอกสาร  รายงานและระเบียนสะสม  เป็นต้น  ถ้าผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจะต้องหาความเชื่อมั่น  โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือสถิติวิเคราะห์  แต่ถ้าเป็นของคนอื่นก็ต้องมีการอ้างอิงด้วย

 

ตัวอย่าง

 

         หัวข้อการวิจัย   : การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคำที่ใช้อักษร  ร  ล  ว  ควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

         เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

         1.   แบบทดสอบการอ่านคำที่ใช้อักษร  ร  ล  ว  ควบกล้ำ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน  1 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

         2.   แบบฝึกทักษะการอ่านคำที่ใช้อักษร  ร  ล  ว  ควบกล้ำ  จำนวน  15   ชุด  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง

         3.   แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  จำนวน  1  ฉบับ  รวม  20  ข้อ

 

 

subscribe

กิจกรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: