เค้าโครงการเขียนวิจัยหน้าเดียว

แบบฟอร์ม รายงานการวิจัยในชั้นเรียน (แบบหน้าเดียว)

ชื่อเรื่อง …………………………………………………………………………………………….

ชื่อผู้วิจัย …………………………………………………………………………………………..

รหัสครู …………………………………………………………………………………………….

สอนวิชา ……………………………………..รหัสวิชา ……………….. ภาคเรียนที่ ……..  

ปีการศึกษา …………………………………….

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

วิธีดำเนินการวิจัย

 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง …………………………………………………………………………………………….

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม ………………………………………………………………………………..

การเก็บรวบรวมข้อมูล ……………………………………………………………………………………………….  

การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย ………………………………………………………………………….

ผลการวิจัย 

……………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

อภิปรายผล

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

ข้อเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

ตัวอย่าง

“การแก้ปัญหานักเรียนไม่เก็บอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ”

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา            

            การศึกษาวิชา …. เป็นวิชาเลือกเสรี ที่นักเรียนส่วนใหญ่ จะต้องใช้เวลาในการปฏิบัติติดต่อกัน เมื่อหมดเวลาแล้วนักเรียนส่วนใหญ่มักจะไม่เก็บอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับห้องเรียนเป็นห้องโล่ง เมื่อถึงเวลาเรียนจะต้องเตรียมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น จัดโต๊ะสำหรับทำงานและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักเรียนที่เรียนวิชา…. ควรจะมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่ก่อนที่จะออกจากห้องเรียนไปเมื่อหมดคาบเรียบแล้วจึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว

วัตถุประสงค์            

            เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่ไม่เก็บอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นระเบียบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้รับการจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
  2. นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบมากขึ้น
  3. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนในรุ่นต่อไป

วิธีดำเนินการวิจัย

  1. กลุ่มประชากรเป้าหมายคือ  นักเรียนชั้น…. ที่เลือกเรียนวิชาเลือกเสรี…. จำนวน 17 คน
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปลายเปิด
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามนักเรียน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่… มกราคม ถึง …. กุมภาพันธ์
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล จากค่าร้อยละ

ผลการวิจัย พบว่า  นักเรียน ร้อยละ 70 มีความคิดเห็นว่าการเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังจากหมดคาบเรียนทำให้เสียเวลาในคาบต่อไป ร้อยละ 20 ไม่ต้องการเรียนในห้องเรียนที่ต้องเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่จากเลิกเรียนแล้วและร้อยละ 10 ไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนในการช่วยกันเก็บทำให้ไม่อยากทำ หลังจากนั้นผู้วิจัยทดลองแก้ปัญหาโดยปล่อยก่อนเวลา 10 นาที โดยให้นักเรียนร่วมกันรับผิดชอบเป็นกลุ่ม โดยผู้วิจัยเป็นผู้เช็ครายชื่อนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ พบว่านักเรียนมีความรับผิดชอบดีขึ้น และให้ความร่วมมือในการเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดี

ข้อเสนอแนะ  ครูผู้สอนภาคปฏิบัติ ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ควรปล่อยนักเรียนก่อนเวลาเล็กน้อย เพื่อมิให้นักเรียนต้อกังวลในการเรียนคาบต่อไป และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการเก็บอุปกรณ์เข้าที่อย่างเรียบร้อย

subscribe

กิจกรรม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: