แหล่งอ้างอิง

ชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบงานวิจัยชั้นเรียนนี้ได้ประยุกต์ใช้ของ 

ผศ.ดร. ทิวัตถ์   มณีโชติ แล้วนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับงานครั้งนี้ ซึ่งชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบ

งานวิจัยชั้นเรียนประกอบด้วย   17 ชุด  ดังต่อไปนี้

  1. การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการเรียนการสอน

  2. การวิเคราะห์ปัญหาเชิงระบบ

  3. การกำหนดหัวข้อการวิจัยชั้นเรียน

  4. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

  5. การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย

  6. การเขียนสมมติฐานการวิจัย

  7. การกำหนดขอบเขตการวิจัย

  8. การเขียนนิยามศัพท์

  9. การเขียนตัวแปรการวิจัย

  10. นวัตกรรมการเรียนการสอน

  11. การออกแบบการวิจัย

  12. ลักษณะและปริมาณของกลุ่มตัวอย่าง

  13. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

  14. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

   15. สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

   16. ประโยชน์ของงานวิจัย

   17. การเขียนเค้าโครงวิจัย

 

จากหนังสือ : เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ : การวิจัยในชั้นเรียน

                       ผู้แต่ง : กิตติศักดิ์  แป้นงาม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: